Achtergrond

Samenwerkingspartners
De volgende partijen zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van het buurtsportwerk in de gemeente Opsterland. Gemeente Opsterland - Comprix (voorheen Primo)- Timpaan - VCSO - Burgemeester Harmsmaschool.

Sinds 1 april 2014 zijn er 4 buurtsportcoaches van start gegaan in de gemeente Opsterland. De komende 3 jaar zullen zij verantwoordelijk zijn voor 4 verschillende taakgebieden

Het hoofddoel is sport- en beweegaanbod aan laten sluiten bij de behoeften van de inwoners van gemeente Opsterland. 

Subdoelstellingen:
Gewenste maatschappelijke effecten:

 • verbeteren gezondheid kwetsbare groepen
 • vergroten leefbaarheid dorpen
 • vergroten deelname van inwoners aan het sociale leven
 • verstevigen vitaliteit van het platteland
 • versterken aantrekkelijkheid van Zuidoost Friesland
Gemeenschappelijke uitgangspunten:
 • eigen verantwoordelijkheid burger
 • deelname van jongeren aan sportverenigingen en sportactiviteiten vergroten
 • aandacht voor kwetsbare inwoners
 • ruimte voor particulier initiatief
 • verbeteren van de gezondheid van jeugd
 • passend voorzieningenniveau voor sport, recreatie, cultuur en toerisme
Beleidsprioriteiten zijn:
 • inspelen op veranderd sportgedrag
 • behouden en versterken van de functie van sportverenigingen
 • gericht stimuleren van sportdeelname
 • structureren van communicatie, overleg en samenwerking
 • zorgdragen voor een eigentijds voorzieningenaanbod