Ook dit schooljaar krijgen de scholen weer de mogelijkheid om een ondersteuningspakket te kiezen op maat! Naast de leuke en uitdagende gymlessen die door de buurtsportcoaches en de vakleerkracht Andries Jongbloed gegeven worden kunnen scholen ook kiezen uit ondersteuning op andere vlakken van het bewegingsonderwijs. Deze activiteiten zullen gekoppeld worden aan het dorpsgericht werken. 

Hieronder een korte opsomming van de mogelijkheden:

1. Advies gymmethode of jaarplanning
Bij advies in methode en/of jaarplanning wordt uitgegaan van de methode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’. Samen kijken we naar de knelpunten en eventuele aanpassingen. Voor scholen die nog niet met een methode werken is dit een uitgelezen mogelijkheid om advies te krijgen.

2. Materialen uitleen
Sport in Opsterland biedt onze relaties een ruim assortiment materiaal aan. Er is materiaal voor sport- en spelevenementen, Koningsspelen, Straatspeeldag of gewoon losse spelletjes voor binnen en buiten.
Het bestelformulier en de voorwaarden zijn op te vragen via Jasper Blankert

3. Specifieke sport en/of voorbeeld lessen en eventuele coaching voor groepsleerkrachten
Een aantal voorbeeldlessen werkt vaak motiverend om ook de eigen lessen weer met nieuw elan te geven.
Mogelijke aanleidingen voor deze inzet zouden kunnen zijn:

  • Algemeen: men wil gewoon wel eens een aantal lessen zien: als algemene impuls voor het geven van bewegingslessen.
  • Specifieke ondersteuningsvragen: bv. hulpverlenen, organiseren, differentiatie, variatie etc.
  • Voor leerkrachten die wel bevoegd zijn maar weinig ervaring hebben met bewegingsonderwijs.

 
A.     Voorbeeldlessen en coaching.
·        Voor leerkrachten die open staan voor feedback op hun eigen lesgeven.
·        Voor leerkrachten die een ‘duwtje in de rug’ willen hebben.
·        Voor leerkrachten met specifieke hulpvragen.
 
B.      Sportspecifieke lessen. Hierin staat een bepaalde tak van sport centraal of een bepaalde doelgroep. Hierbij valt te denken aan lessenreeksen van 3 á 4 weken zoals judo, basketbal, unihockey, tennis, badminton, golf etc. Welk materiaal we ook kunnen lenen/huren.
 
C.      Buitenlessen
 
Een voorwaarde bij de sportspecifieke en/ of voorbeeldlessen is een actieve aanwezigheid van de betreffende leerkracht!
 
4. Advies over invulling sportdag/koningsspelen
Op verzoek kan er gekeken en gespard worden naar/over de invulling van de eigen schoolsportdag. Wij kunnen hierin wellicht ondersteunen. Ditzelfde geldt voor de Koningsspelen. Materialen, die we in beheer hebben kunnen misschien ook voor een leuke aanvulling zorgen.

5. Advies inrichting schoolplein/ ondersteuning pauzeactiviteiten
Vanuit het buurtsportwerk bestaat er de mogelijkheid om het spelen op het plein (veelal in de pauzes) te stimuleren en nieuwe impulsen te geven. Hiervoor zijn ook extra sport – spelmaterialen uit ons materialenpakket (zie bijlage) in te zetten. In overleg met de school gaan we bekijken hoe we in de bestaande situatie tot een gevarieerder spelgedrag kunnen komen.
 
6. Advies inrichting gymzaal/materialen/gymtijden
 
Op verzoek van de school kan er gekeken worden naar de inrichting van het gymlokaal. Wordt alles op de juiste manier gebruikt? Kunnen er materialen effectiever/anders gebruikt worden? Wordt de ruimte goed benut? Etc. Kunnen de gymtijden anders/beter ingedeeld worden? Kan het gymschema met andere scholen gecombineerd worden?

7. Sparren over een onderwerp naar keuze
Er kunnen wellicht ook nog wensen zijn die hierboven nog niet genoemd zijn en waar men tegenaan loopt. In dat geval kunnen we geheel vrijblijvend eens een balletje opgooien over een onderwerp dat de school bezig houdt op sport en bewegingsgebied.

Meer informatie:
Jasper Blankert
j.blankert@sportfryslan.nl
06-20706654